ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯឝអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានជូនដំណឹងពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលកំពុងស្នាក់នៅ ឬរៀនសូត្រ នៅតាមបណ្តារដ្ឋនានា ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានបំណងបន្តការស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬដោយយថាហេតុណាមួយ មិនអាចធ្វើដំណើរទៅមាតុប្រទេសវិញបាន។ ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទូតខ្មែរនៅអាមេរិក៖