សូមទស្សនា «ការរំដោះខ្លួនពីក្រោមសូន្យទៅជារាប់សែនដុល្លារ» បកស្រាយដោយលោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ខាងក្រោម៖