សូមបងប្អូន​ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន​ ហ៊ួត ជា ស្ដីពី «បង្កើតមុខរបរឲ្យត្រូវ មិនចាំបាច់អង្គុយស្មុគស្មាញច្រើនទេ» ។