ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅមុននេះ បានបង្ហាញដំណឹងល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្បិតនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា​មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទៀតទេ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយពីរនាក់បន្ថែម ធ្វើឱ្យ​ទិន្នន័យអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់២៥នាក់​។ សូមអាន​សេចក្ដីប្រកាស​ខាង​ក្រោម៖