តារាចម្រៀង នឹងសម្តែងមានមុខម៉ាត់ខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមុនពេលចូលសិល្បៈ តារាចម្រៀង នឹងសម្តែងមានមុខម៉ាត់ខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលចូលមកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ តារាទាំងនោះមានៈ ដូចជា លោក ខេម លោក ខេមរៈ សេរីមន្ត លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ លោកនីកូ លោកឆន សុវណ្ណរាជ និងលោកស្សូណូ ។ចំណែកតារាសម្តែងវិញមានលោក សាយ សៀរ៉ា នឹងលោកប៉ែន ចំរ៉ុង…។

១.លោកស្សូណូ

២.លោកឆន សុវណ្ណរាជ

៣.លោកប៉ែន ចំរ៉ុង

៤.លោកនីកូ

៥.លោក សាយ សៀរ៉ា

៦. លោក ខេម

៧.លោក ខេមរៈ  សេរីមន្ត