បន្ទាយមានជ័យ៖ ក្រុមអភិរក្ស និងជួសជុល ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មា ក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ របស់អង្គការ UNESCO បានជីកប្រទះឃើញកំពូលប្រាសាទធ្វើពីមាសសុទ្ធទម្ងន់ ៧គីឡូក្រាម ក្នុងដី ហើយក៏បានប្រគល់ជូន អាជ្ញាធរ ដើម្បីរក្សាទុក។