ភ្នំពេញ៖ រូបថតដ៏កម្ររបស់ មាតាបិតា សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រនិស្សិតមហាវិទ្យាល័បុរាណវិទ្យា លេខ៣ ឆ្នាំ២០០៤ ។