អាឡីម៉ង់៖ គ្រោងឆ្អឹងរបស់អ្នកមានបុណ្យ Hyacinth ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងទីក្រុងរ៉ូម ក្រោយពី ក្លាយ ជា សាសនាគ្រិស្តត្រូវបានតុបតែងលំអរដោយអលង្កាពេញដងខ្លួន ត្រូវបាន រក្សាទុក ក្នុងមឈ្ឈូស កញ្ចក់ ជាង មួយ រយឆ្នាំក្នុងវិហារមួយកន្លែង ចាត់ទុកថាជាគ្រោងឆ្អឹងដែលមានបានបំផុតក្នុងលោក។

ក្រៅពីនេះនៅមានគ្រោងឆ្អឹងរបស់អ្នកមានបុណ្យមួយរូបទៀតដែលត្រូវរក្សាទុកនៅវិហារនេះដូចគ្នាគឺគ្រោងឆ្អឹងរបស់អ្នកមានបុណ្យ Clement ដែលបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ ១៨៩៥ ក៏មានការ លំអរដោយគ្រឿងអលង្កា ពេជ្រ ដូចគ្នា។