ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ម្ចាស់ផលិតកម្មក្លាស៊ិច ហ៊ួ សុផល ប្រកាស​ចង់បិទផលិតកម្មចោល ខណៈផលិតហើយពិបាកក្នុងការប្រមូលថវិកា​តាមរោង​ភាពយន្ត ជាពិសេសជាងនេះ ត្រូវបង់ពន្ធច្រើនទៀត ធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណែករបស់លោកកាន់តែខោចទៅៗ។

ម្ចាស់ផលិតកម្ម និងផលិករផងនោះ លោក ហ៊ួ សុផល បានប្រាប់ថា «មកទល់ថ្ងៃនេះ រឿង នរណា Come back មិនទាន់ប្រមូលលុយតាមរោងភាពយន្តអស់ផង កុំតែជ្រុលថតរឿងទី២ កុំអីឈប់ផលិតរឿងតែម្តង»៕