ឥណ្ឌា៖ ទារកអាយុបទើបតែបាន ១២ សប្ដាហ៍ដោយប្រសូតមុនថ្ងៃកំណត់ ដែលមានទំងន់ ៤ ខាំ និងម្ដាយឈ្មោះ អ្នកស្រី ស៊ីតា មានអាយុ ៤៨ ឆ្នាំ ក្រោយពីសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកស្រីកើនឡើងខ្លាំង ក្មេងនោះក៏បានប្រសូតមក។ ដោយបារម្ភពីសុខភាពម្ដាយ និងទារកក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការវះកាត់ដោយអវត្ដមានឈាមហូរពីគភ៌ ។ ពេល នេះទារកម្នាក់នេះមានអាយុ ៦ ខែហើយគេយល់ថាទារកពិបាកនឹងរស់ណាស់ តែ ម៉ានូស៊ី បាន ឃើញ ពិភព លោក និងមានខ្យល់ដង្ហើមដោយខ្លួនឯងទោះពិបាកបន្ដិចមែន៕Content image - Phnom Penh PostContent image - Phnom Penh Post