កក្រើកក្នុងបណ្តាញសង្គមពីហ្វេសប៊ុក Nary Hong បានរៀបរាប់ថា « ជួយចែករំលែកគ្នាឲ្យវាល្បីផងបងប្អូន អ្នកបាត់ដំបងជាពិសេសមោងឫស្សីដែរជាផ្ទះរបស់មីសំផឹងយកប្តីគេនឹងស៊ែឲ្យគេបានដឹងពីសន្តានវាផង ជួយ មើលមីសំផឹងអស់សាច់ដើរយកតែប្តីគេនេះផង។

ពីហ្វេសប៊ុក Nary Hong នេះក៏មាន ការ ផ្សព្វផ្សាយ បន្តផង ដែរពីបណ្តាញព័ត៌មានក្នុង ដែលលើកយក ការ បរិយាយពីហ្វេសប៊ុននោះដែរថា «វាថាអរគុណ ណាស់ដែរ បានផុស រូបវាដេកជាមួយប្តីគេ អរគុណ ដែរបាន បើក ចំហរថា វាដើរយកតែប្តីគេ ចឹងហើយប្តី អ្នកណា មានលុយ មាន ឡានមានមុខរបរក្នុងសង្គមត្រូវប្រយ័ត្ន»។ ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការផុសតាមបណ្ដាញហ្វេសប៊ុករបស់ម្ចាស់ Account ខាងលើ ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ ឲ្យបង ប្អូន ពិចារណាទាំងអស់គ្នា៕