តើឪពុកម្ដាយគួរទេ សូមយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហារបស់កូនៗ ដូចជាការអប់រំក្នុងរឿងនេះ ទោះវាមិន មែនជាការ បានសម្រេចក៏ដោយក៏វាជាការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យនិង ជាទម្លាប់មិនល្អ មិនទាន់ដល់ពេល ទទួលការ រួមភេទ នេះទេ៕