កម្ពុជា៖ នៅលើផែនដីនេះ មានរឿងរ៉ាវហួសចិត្តជាច្រើន ដែលមិនអាចបរិយាយអស់ឡើយ។ តទៅនេះ តារាញូស៍ សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នក មកគយគន់រូបភាពទាំង ៨សន្លឹក ដែលស្តែងពីសកម្មភាពដ៏សែនហួសចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបរទេស រួមមានដូចខាងក្រោម៖