វៀតណាម៖ រូបភាព២សន្លឹកត្រូវបានគេចែកចាយតៗ ឡើងផ្អើលទឹកផ្អើលដី ដែលក្នុងនោះ គេបានសរសេរថា «ឪពុកក្មេកវាយសម្លាប់កូនប្រសាររួចដឹសពទៅប៉ុស្តិ៏ប៉ូលីសដើម្បីទទួលកំហុស ហិង្សានេះកើតឡើងដោយសារកូនប្រសារវាយធ្វើបាបប្រពន្ធដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតស្ទើតែរាល់ថ្ងៃ នៅវៀតណាម»។

រឿងនេះ មិនទាន់បានព័ត៌មានជាផ្លូវការពីប្រភពព័ត៌មានវៀតណាមណាមួយនៅឡើយទេ។ ទោះយ៉ាងណា ការធ្វើបែបនេះ មិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អឡើយ ពោលគឺគួរទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះមកអប់រំកូនប្រសារទើបជាការប្រសើរ ហើយនេះក៏ជាគំរូអាក្រកផងដែរ។