ភ្នំពេញ៖ ប្រភេទសាច់ដែលមានស្នាមកន្ទួល លក្ខណៈ​ជាគ្រាប់សរសរនៅជាប់នឹងសាច់ ត្រូវគ្រូពេទ្យបង្ហាញថា ជាប្រភេទជំងឺម្យ៉ាងដែលគេហោថា TB= Tuberculosis ឬជាខេមរៈភាសាថា ជំងឺរបេង ហើយជំងឺនេះអាច​ឆ្លងមកអ្នកហូបសាច់នោះបាន។

ម្ល៉ោះហើយបានជាគ្រូពេទ្យ​ជំនាញណែនាំថា «ប្រសិនបើឃើញសាច់ ប្រភេទបែបហ្នឹង គឺ សត្វដែលមាន ជំងឺ របេង សូមកុំទិញយកពិសារ»។